อบรมสหวิริยา

วันที่ : 16 ธันวาคม 2559

สถานที่ : อาคารออดิทรอเรียม บริษัท สหวิริยา อินดัสตรี

วิทยากร : อาจารย์สุรพล  ราษฎร์นุ้ย

หัวข้อ : Machinery Lubrication for Maintenance 4.0