Career

Career

Automotive and Industrial Sales Representative

(เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันหล่อลื่น) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ต้องสามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดได้   ...

Lubes Engineer

( วิศวกรน้ำมันหล่อลื่น ) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบสนับสนุนฝ่ายขาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้แก่ลูกค้าและฝ่ายขาย วางแผนการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ดำเนินการจัดฝ...