prapakorn_oil_test

การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่หน้างาน (On Site Test Kit)

เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดน้ำมันหล่อลื่นเบื้องต้น (On Site Test Kit) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวางแผนการซ่อมบำรุง

prapakorn_signum

การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นผ่านห้องปฏิบัติการ (Signum Lab)

เป็นการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Oil Analysis) เป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินคุณภาพของน้ำมัน และสภาวะการทำงานของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์

รายละเอียดการวิเคราะห์

 • สภาพโดยทั่วไปของน้ำมัน (Appearance)
 • ความหนืด ที่ 40 องศาเซลเซียส (Viscosity @ 40 C)
 • ค่าความเป็นกรด (TAN)
 • ค่าปริมาณน้ำที่ปนเปื้อนในน้ำมัน (Water contamination)
 • ค่ารวมตัวกับออกซิเจน (Oxidation)
 • ปริมาณสิ่งเจือปน (Insoluble)
 • ปริมาณโลหะที่สึกหรอ (Metal)

ประโยชน์ของงานวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น

 1. เพื่อช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 2. เพื่อช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของน้ำมันและเครื่องจักร
 3. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
 4. เพื่อช่วยลดการสูญเสียของการผลิต
 5. เพิ่มศักยภาพการผลิตในระยะยาว

หากลูกค้าท่านใด มีความสนใจ และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หัวหน้าแผนกวิศวกรน้ำมันหล่อลื่น (DLE Supervisor) หรือ หัวหน้าแผนกขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial Lubricant Supervisor) หมายเลขโทรศัพท์ 02 811 4106-7